Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes,overeenkomsten,uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Smart Tacho  .

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien Smart Tacho deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wijst Smart Tacho de algemene voorwaarden die haar opdrachtgever gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd zijn.

1.4 Alle door Smart Tacho verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectrussen, catalogi, maat-en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Smart Tacho verstrekte gegevens binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Smart Tacho slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Smart Tacho heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

1.7 De omvang van de verplichtingen van Smart Tacho worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De cliënt wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen zeven werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen te kennis zijn gebracht van Smart Tacho.

1.8 Smart Tacho wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de kamer van koophandel te Breda zijn gerechtigd.

Artikel 2 : Prijzen

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn af magazijn, exclusief BTW. in euro’s (€) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc. 

2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor Smart Tacho de goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Smart Tacho het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de order te annuleren, terwijl Smart Tacho niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze annulering ontstaat en zal ontstaan.

Artikel 3 : Levering

3.1 Levering vindt plaats af fabriek. Alle door Smart Tacho geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening van de ander.

3.2 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan Smart Tacho in overleg treden met de cliënt. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.

3.3 De goederen worden geacht door Smart Tacho te zijn geleverd en door de cliënt te zijn aanvaard :

a. bij levering af het magazijn, danwel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. bij franco levering, zodra de goederen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Smart Tacho bevoegd dit deel te leveren, danwel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de cliënt niet meer kan worden teruggekomen.

Artikel 4 : Vervoer

4.1 Alle door cliënt bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, franco-huis en voor risico van de cliënt door Smart Tacho afgeleverd op, danwel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend.

4.2 Het transport van de goederen zal op een door Smart Tacho te bepalen wijze geschieden.

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen.

4.4 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van Smart Tacho niet kan doorgaan, is Smart Tacho gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de cliënt op te slaan, zulks onverminderd het recht van Smart Tacho betaling van de koopprijs te vorderen.

4.5 Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van Smart Tacho is voor rekening van de cliënt zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de cliënt zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

Artikel 5 : Reclames

5.1 De cliënt wordt geacht de door Smart Tacho geleverde goederen/diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van Smart Tacho, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen.

5.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal Smart Tacho in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

5.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.

Artikel 6 : Overmacht

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijk omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Smart Tacho redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Smart Tacho geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien Smart Tacho ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijk opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Smart Tacho zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 7 : Betaling

7.1 Indien het krachtens iedere factuur door Smart Tacho van cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 30 dagen (of indien anders overeengekomen) na factuurdatum door of namens cliënt over het factuurbedrag een rente van 1,85% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door Smart Tacho aan de cliënt is vereist.

7.2 Betaling dient ineens te geschiede, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

7.3 Compensatie van een eventuele door de cliënt gepretendeerde vordering op Smart Tacho is geheel uitgesloten.

7.4 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van Smart Tacho op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Smart Tacho dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.5 De client wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 8 : Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Smart Tacho geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet- tijdig of niet-geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,= per keer. De in de boeken van Smart Tacho voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Smart Tacho totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

9.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door Smart Tacho aan de cliënt geleverde software berusten bij Smart Tacho.

9.3 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de cliënt aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

9.4 Zolang de goederen eigendom blijven van Smart Tacho, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitvoering be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad € 20.000,=, is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van Smart Tacho.

9.5 In geval de cliënt de Smart Tacho in eigendom behorende goederen, zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van Smart Tacho zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de cliënt aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Smart Tacho heeft voldaan. Indien cliënt de goederen zonder toestemming van Smart Tacho heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Smart Tacho over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 dezes.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichting van Smart Tacho om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is Smart Tacho nimmer uit te werken hoofde dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk.

10.2 De aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elk geval, indien Smart Tacho niet binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

10.3 Smart Tacho is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan Smart Tacho beschikbaar gesteld en door Smart Tacho verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.

10.4 De eventuele aansprakelijkheid van Smart Tacho voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.

10.5 Indien Smart Tacho aansprakelijk is terzake van uitvoeringen van opdrachten en leveringen, heeft zij het recht, te haren keuze, of vervangende goederen te leveren of de goederen te herstellen of de cliënt naar mate van de foute leverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

10.6 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect ui de aanwezigheid en/of (mede) gebruik van de door Smart Tacho geleverde goederen, is steeds voor rekening van de cliënt en deze zal Smart Tacho zo nodig ter zake volledig vrijwaren.

10.7 De aansprakelijkheid van Smart Tacho vervalt in ieder geval na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 3.3.

Artikel 11 : Garantiebepalingen

Op aanvraag is door Smart Tacho een lijst af te geven, waarin de diverse garantietermijnen voor de verschillende goederen/producten staan vermeld. Bedoelde garantie wordt op slechts de materialen gegeven; waarbij normaal gebruik uitgangspunt is. O.a. reparaties zes maanden, nieuwe producten twaalf maanden.

Artikel 12 : Algemeen

12.1 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Smart Tacho en de cliënt nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

12.2 Smart Tacho garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Smart Tacho moet worden erkend of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door Smart Tacho geleverd goed wel inbreuk maakt op de rechten van derde als zoeven bedoeld zal Smart Tacho ter zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Cliënt verliest evenwel het recht op de zoeven aangeduide prestaties, indien hij Smart Tacho niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat Smart Tacho in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

Artikel 13 : Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 14 : Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van de statutair vestigingsplaats van Smart Tacho onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 15 : Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen Smart Tacho en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlandse recht.

Artikel 16 : deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Breda en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald onder nr.2046.

open

Aanmelden inschrijven bevoegdheidstraining + IBKI examen -> Aanmelden

open

Bestel nu ook onze producten via de webshop:

Naar webshop